Gɪᴀ đìɴʜ ᴛôɪ đã ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ T. ᴠà 1 ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴋʜáᴄʜ sạɴ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ, ᴛôɪ ᴠà ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛôɪ – ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ T. đã đưᴀ T. ᴠề ɴʜà ʙố ᴍẹ đẻ để ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ sự ᴠɪệᴄ ᴠà ɢɪᴀᴏ ᴛʀả ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ʟạɪ, ᴄʜị H. ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Sáɴɢ ɴᴀʏ (3/11), ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄʜị ᴅâᴜ ᴛố ᴇᴍ ᴄʜồɴɢ ʟà ᴄô ɢɪáᴏ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ʜᴀɪ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ʟúᴄ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ. Tʜᴇᴏ đó ᴄʜị H. (ǫᴜê Vĩɴʜ Pʜúᴄ) ʙứᴄ xúᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ: P.M.T 96 – ᴇᴍ ᴅâᴜ ᴄủᴀ ᴛôɪ – ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ʏ* (Vĩɴʜ Tườɴɢ, Vĩɴʜ Pʜúᴄ), đᴀɴɢ ᴄùɴɢ ʟúᴄ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴍậᴘ ᴍờ ᴠớɪ ʜᴀɪ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đã ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʀấᴛ ʟớɴ ᴛᴜổɪ, ɴɢườɪ ᴄòɴ ʟạɪ ʟà ʙáᴄ sĩ, Pʜó ᴋʜᴏᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟớɴ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ Vĩɴʜ Pʜúᴄ.

Có ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴛưởɴɢ ᴄʜừɴɢ ɴʜư ᴄʜỉ ᴄó ở ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ᴠà ᴛʀêɴ ᴘʜɪᴍ ảɴʜ, ᴠậʏ ᴍà ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛưởɴɢ ᴛượɴɢ đượᴄ ɴó ʟạɪ đᴀɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍìɴʜ. Sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ʙị sᴛʀᴇss ɴặɴɢ ᴠì s.ốᴄ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ sự ᴛʜậᴛ, ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴅù ʙɪếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴠạᴄʜ áᴏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ xᴇᴍ ʟưɴɢ ɴʜưɴɢ ᴛʜậᴛ sự ᴠɪệᴄ ᴛʀáɪ ʟᴜâɴ ᴛʜườɴɢ đạᴏ ʟý ᴍà ᴇᴍ ᴅâᴜ ᴄủᴀ ᴛôɪ đã ᴠà đᴀɴɢ ʟàᴍ ǫᴜá ǫᴜá ᴋɪ.ɴʜ ᴛ.ở.ᴍ. Tôɪ ɴɢʜĩ ᴍìɴʜ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʟấʏ ʟạɪ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ, ᴛìᴍ ʟạɪ sự ᴛʀᴏɴɢ sạᴄʜ ᴄủᴀ ʜᴀɪ ᴄʜữ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ đᴀɴɢ ʙị ᴠấʏ ʙẩɴ ᴠà ʜơɴ ɴữᴀ ʟà ʟêɴ áɴ ᴠɪệᴄ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴘʜá ʜᴏạɪ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ᴠà ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴄʜị H. đã đăɴɢ ᴋý ᴋếᴛ ʜôɴ ɴɢàʏ 27/7/2022, ʟà ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ.

Tʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜᴀɪ ᴄâᴜ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ʀõ đầᴜ đᴜôɪ sự ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʜọ ʜàɴɢ, ʙạɴ ʙè ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠà đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ đượᴄ ɴêɴ ᴠɪệᴄ ᴛôɪ đăɴɢ ᴍộᴛ ʙàɪ ᴠɪếᴛ đầʏ đủ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ɴóɪ ʀõ ɴɢọɴ ɴɢàɴʜ ʟà đɪềᴜ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ɴɢᴀʏ ʟúᴄ ɴàʏ. Cʜị H. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ăɴ ʜỏɪ ᴄʜᴏ T. ᴠà ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴄʜị ᴠàᴏ ɴɢàʏ 18/7/2022 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄả ʜᴀɪ đã đăɴɢ ᴋý ᴋếᴛ ʜôɴ ɴɢàʏ 27/7/2022, ʟà ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ. Cặᴘ đôɪ ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ɴʜᴀᴜ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛự ɴɢᴜʏệɴ ᴠà đượᴄ sự ủɴɢ ʜộ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ʜᴀɪ ʙêɴ. Sᴏɴɢ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ɴɢắɴ ᴄʜẳɴɢ ᴛàʏ ɢᴀɴɢ ᴋʜɪ ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ đᴀɴɢ ᴠᴜɪ ᴍừɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴜ đáᴏ ᴄʜᴏ đáᴍ ᴄướɪ ᴄủᴀ ᴄặᴘ đôɪ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ đᴀᴜ đớɴ ɴàʏ. Kẻ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴠớɪ T. ʟà ɴɢườɪ đã ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴄũɴɢ đã ʙɪếᴛ T. đã ᴄó ᴄʜồɴɢ. Vɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ T. ᴠà ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴋɪᴀ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ ʟốɪ sốɴɢ, ᴘʜá ᴠỡ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴠà ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, đơɴ ᴠị ᴍà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ.

T. ʜẹɴ ʜò ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ʟớɴ ᴛᴜổɪ.

Gɪᴀ đìɴʜ ᴛôɪ đã ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ T. ᴠà 1 ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴋʜáᴄʜ sạɴ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ᴛạɪ ᴋʜáᴄʜ sạɴ, ᴛôɪ ᴠà ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛôɪ –  ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ T. đã đưᴀ T. ᴠề ɴʜà ʙố ᴍẹ đẻ để ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ sự ᴠɪệᴄ ᴠà ɢɪᴀᴏ ᴛʀả ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ʟạɪ.

Có ở ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴍớɪ ᴛʜấʏ… ᴄʜᴜᴀ ᴄʜáᴛ ᴛʜựᴄ sự. Tʜươɴɢ ᴄʜᴀ ᴍẹ ɢɪà ᴅàɴʜ ʜếᴛ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴅâᴜ, ɴᴜôɴɢ ᴄʜɪềᴜ ᴄʜᴇ ᴛʀở ɴâɴɢ ɴɪᴜ, ʏêᴜ ᴄᴏɴ ᴠà ᴍᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ʏêɴ ʙề ɢɪᴀ ᴛʜấᴛ sốɴɢ đờɪ ᴀɴ ʏêɴ, ᴄʜắᴄ ʜẳɴ ᴛấᴛ ᴄả ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʟàᴍ ᴄʜᴀ ʟàᴍ ᴍẹ đềᴜ ʜɪểᴜ ᴄảᴍ ɢɪáᴄ ấʏ. Eᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛôɪ đã ᴅàɴʜ ʜếᴛ ᴛìɴʜ ʏêᴜ để ᴛạᴏ ɴêɴ ᴍộᴛ ɴɢôɪ ɴʜà ᴍà ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʙ.ãᴏ ᴛố ᴛʜựᴄ sự đếɴ ᴛừ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ. Tʜươɴɢ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴄú s.ố.ᴄ ǫᴜá ʟớɴ, ᴄó ʟẽ ᴄả đờɪ ɴàʏ ᴇᴍ ᴄʜẳɴɢ ᴛʜể ǫᴜêɴ. Tʜươɴɢ ɴʜữɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ/ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ᴛệ ʙạᴄ, ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴛʜáɴɢ ʙị ʟ.ừᴀ ᴅ.ốɪ ɴàʏ ʜọ ᴍãɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ, ᴄʜị H. đ.ᴀᴜ đ.ớɴ.

Cʜưᴀ ᴅừɴɢ ở đó, T. ᴄòɴ ǫᴜᴀ ʟạɪ ᴠớɪ ᴍộᴛ ʙáᴄ sĩ ở Vĩɴʜ Pʜúᴄ.

Kʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴠậʏ, ᴄʜị  H. ᴄòɴ ᴛʜươɴɢ T đã đáɴʜ ᴍấᴛ đɪ ᴘʜẩᴍ ɢɪá, ɴʜâɴ ᴄáᴄʜ đạᴏ đứᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, đáɴʜ ᴍấᴛ đɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ɴɢᴏᴀɴ ʜɪềɴ ᴛ.ử ᴛế ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄô, đáɴʜ ᴍấᴛ đɪ ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ǫᴜý ᴍếɴ ᴛɪɴ ʏêᴜ ᴄô. Và ɴʜữɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴛʀêɴ đã ᴠượᴛ ǫᴜá ɢɪớɪ ʜạɴ để ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀ ᴛʜứ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị sẽ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɴʜư ᴠậʏ ʟàᴍ ᴅâᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà, đáᴍ ᴄướɪ sẽ ʙị ʜ.ᴜỷ ʙỏ.

Cʜị  H. ᴋʜẳɴɢ địɴʜ sự ᴠɪệᴄ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴛʜậᴛ ᴠà xɪɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴄʜɪᴀ sẻ để ᴄảɴʜ ᴛỉɴʜ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã ᴠà đᴀɴɢ ᴄó ý địɴʜ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ, ᴘʜá ᴠỡ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ. Bởɪ đó ʟà ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴛʀáɪ ᴠớɪ đạᴏ đứᴄ ʟàᴍ ɴɢườɪ.

Kèᴍ ᴛʜᴇᴏ ʙàɪ đăɴɢ ʟà ʟᴏạᴛ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ɴʜữɴɢ ɢì ᴄʜị  H. ɴóɪ ʟà ᴛʜậT. Cʜị đã ᴄʜɪᴀ sẻ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴠà T. đăɴɢ ᴋý ᴋếᴛ ʜôɴ; đᴏạɴ ᴛɪɴ ɴʜắɴ T. ʜẹɴ ʜò ᴠớɪ 2 ɢã đàɴ ôɴɢ đã ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄʜị ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɢáɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ T. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ, sᴀᴜ đó ᴅắᴛ ᴠề ɴʜà ᴍẹ đẻ ᴄủᴀ T.

Tʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙàɪ đăɴɢ ᴋʜáᴄ, ᴄʜị  H. ᴛɪếᴛ ʟộ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ᴄʜɪềᴜ ᴄʜᴜộɴɢ ᴠà ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ T. ᴠô đɪềᴜ ᴋɪệɴ. ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄʜị đã ᴛặɴɢ ᴠợ ᴄʜồɴɢ T. ᴄʜᴜʏếɴ ʜưởɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛʀăɴɢ ᴍậᴛ ᴛạɪ Mᴀʟᴅɪᴠᴇs, ᴍᴜᴀ đồ ʜɪệᴜ, ᴅẫɴ đɪ ᴄʜăᴍ sóᴄ sắᴄ đẹᴘ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄʜị đɪ đâᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴄũɴɢ ᴅắᴛ T. đɪ ᴄùɴɢ, ᴍᴜᴀ đồ đôɪ ᴍặᴄ ᴄʜᴜɴɢ để ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛìɴʜ ᴄʜị ᴇᴍ ᴛʜắᴍ ᴛʜɪếT. Vậʏ ᴍà T. ᴠẫɴ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ, ᴋʜɪếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị s.ốᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛɪɴ ɴổɪ.

Hìɴʜ ảɴʜ ᴄʜị H. ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɢáɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ T. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ, sᴀᴜ đó ᴅắᴛ ᴠề ɴʜà ᴍẹ đẻ ᴄủᴀ T. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ, ʙàɪ ᴠɪếᴛ ʙóᴄ ᴘʜốᴛ ᴄủᴀ ᴄʜị  H. đã ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟớɴ ᴛừ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ. ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴘʜẫɴ ɴộ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ T., ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄô ᴛᴀ sướɴɢ ǫᴜá ʜᴏá ʜư, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴛʀâɴ ᴛʀọɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴʜà ᴄʜồɴɢ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ ʜɪ ᴠọɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị H. Sớᴍ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ xᴏɴɢ xᴜôɪ ᴍọɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ổɴ ᴛʜᴏả, ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴠướɴɢ ʙậɴ ᴠớɪ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ǫᴜá ʟâᴜ.

Hɪệɴ ᴛạɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đượᴄ ɢọɪ ʟà ᴇᴍ ᴅâᴜ T. đã ᴋʜᴏá sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴄʜị ᴄʜồɴɢ ʙóᴄ ᴘʜốT.

By admin