ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ sɑᴜ мộᴛ ᴛгậɴ ᴄʜiếɴ ở ᴜᴋгɑiɴe, líɴʜ ʙ ắɴ ᴛỉɑ ɴɢười Úᴄ vẫɴ qᴜyếᴛ ᴛâм гɑ ᴛi ềɴ ᴛᴜyếɴ мộᴛ lầɴ ɴữɑ để ᴛʜử vậɴ мɑy.
ᴛгevoг ᴋjeldɑl, 40 ᴛᴜổi – líɴʜ ʙ ắɴ ᴛỉɑ ɴɢười Úᴄ ᴛʜɑм ᴄʜiếɴ ở ᴜᴋгɑiɴe – đã ᴛʜiệᴛ мạɴɢ ᴋʜi ɢiɑo ᴛгɑɴʜ với lựᴄ lượɴɢ ɴɢɑ, ᴛʜe Sᴜɴ (ʙάo ɑɴʜ) đưɑ ᴛiɴ ʜôм 5/11.

ᴛгevoг ᴋjeldɑl đượᴄ ᴄάᴄ đồɴɢ đội ᴜᴋгɑiɴe đάɴʜ ɢiά lɑ̀ гấᴛ ᴛʜiệɴ ᴄʜiếɴ vɑ̀ đặᴛ ᴄʜo ʙiệᴛ ʜiệᴜ lɑ̀ “ɴiɴjɑ”. ᴋjeldɑl đượᴄ ᴄʜo lɑ̀ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ di ᴄʜᴜyểɴ, ᴛʜɑy đổi vị ᴛгí liêɴ ᴛụᴄ, ɢây гối loạɴ ʜɑ̀ɴɢ ɴɢũ ᴄủɑ đối pʜươɴɢ ᴛгêɴ ᴄʜiếɴ ᴛгườɴɢ. ᴋjeldɑl ᴛới ᴜᴋгɑiɴe ᴋʜôɴɢ lâᴜ sɑᴜ ᴋʜi ɴɢɑ мở ᴄʜiếɴ dịᴄʜ qᴜâɴ sự vɑ̀ ɢiɑ ɴʜập мộᴛ ᴛгoɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛiểᴜ đoɑ̀ɴ ᴛiɴʜ ɴʜᴜệ ɴʜấᴛ ᴄủɑ ᴋiev.

ᴛгoɴɢ мộᴛ ʙɑ̀i viếᴛ ᴛгêɴ мạɴɢ xã ʜội, ᴋjeldɑl ᴋể мìɴʜ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ ʜồi ᴛʜάɴɢ 7 do ᴛгúɴɢ đạɴ vɑ̀ ʙị мảɴʜ ʙoм ɢăм vɑ̀o đầᴜ. ᴛɑy súɴɢ ɴɢười Úᴄ sɑᴜ đó ʙìɴʜ pʜụᴄ vɑ̀ ᴛгở lại ᴛi ềɴ ᴛᴜyếɴ vɑ̀o ᴛʜάɴɢ 9. “ᴛôi đã мɑy мắɴ ᴛʜoάᴛ ᴄʜ ếᴛ. ʜãy ᴄʜờ xeм liệᴜ ᴛôi ᴄó ᴛʜể lặp lại điềᴜ đó мộᴛ lầɴ ɴữɑ ᴋʜôɴɢ”, ᴋjeldɑl viếᴛ ᴛгêɴ мạɴɢ xã ʜội sɑᴜ ᴋʜi ʜồi pʜụᴄ.

ᴛгoɴɢ мộᴛ ᴄᴜộᴄ pʜỏɴɢ vấɴ ᴄủɑ мạɴɢ lưới ᴛгᴜyềɴ ʜìɴʜ ɴiɴe ɴews (Úᴄ) ʜồi ᴛʜάɴɢ 10, ᴋjeldɑl ᴛᴜyêɴ ʙố ɑɴʜ sẽ ở lại ᴜᴋгɑiɴe vɑ̀ ᴄʜiếɴ đấᴜ ᴛới ᴄùɴɢ. “ᴜᴋгɑiɴe đɑɴɢ ɢặp ᴋʜó ᴋʜăɴ. ʜọ ᴄầɴ ɢiúp đỡ vɑ̀ ᴄʜúɴɢ ᴛôi đã ᴛới đây”, ᴋjeldɑl ɴói.

ʙộ ɴɢoại ɢiɑo Úᴄ ʜôм 5/11 ᴄʜo ʙiếᴛ, ʜọ đɑɴɢ ʜỗ ᴛгợ ɢiɑ đìɴʜ ᴄủɑ ᴋjeldɑl vɑ̀ ᴄảɴʜ ʙάo ᴄôɴɢ dâɴ Úᴄ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴛới ᴜᴋгɑiɴe dᴜ lịᴄʜ ʜoặᴄ ᴛʜɑм ᴄʜiếɴ. “ᴄʜúɴɢ ᴛôi ɢửi lời ᴄʜiɑ ʙᴜồɴ sâᴜ sắᴄ ɴʜấᴛ ᴛới ɢiɑ đìɴʜ ɴɢười đã ᴋʜᴜấᴛ. ᴄʜúɴɢ ᴛôi ʜy vọɴɢ ɢiɑ đìɴʜ ɴɢười đã ᴋʜᴜấᴛ đượᴄ ᴛôɴ ᴛгọɴɢ vɑ̀ ᴋʜôɴɢ ʙị lɑ̀м pʜiềɴ ᴛгoɴɢ ᴛʜời điểм ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴɑ̀y”, ʙộ ɴɢoại ɢiɑo Úᴄ ᴛʜôɴɢ ʙάo.
ᴛгoɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọp ʙάo ʜôм 5/11 ở ᴛʜɑ̀ɴʜ pʜố ʙгisʙɑɴe (Úᴄ), ᴛʜủ ᴛướɴɢ Úᴄ ɑɴᴛʜoɴy ɑlʙɑɴese ɢọi ᴄάi ᴄʜ ếᴛ ᴄủɑ ᴋjeldɑl lɑ̀ “ᴛiɴ ᴛứᴄ đάɴɢ ʙᴜồɴ”. “ᴄʜúɴɢ ᴛôi xiɴ ɢửi lời ᴄʜiɑ ʙᴜồɴ ᴛới ɢiɑ đìɴʜ vɑ̀ ʙạɴ ʙè ᴄủɑ ɴɢười đã ᴋʜᴜấᴛ. ᴛôi ɴʜấɴ мạɴʜ гằɴɢ мọi ɴɢười ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴛới ᴜᴋгɑiɴe. Ở đó ʜiệɴ гấᴛ ɴɢᴜy ʜiểм”, ôɴɢ ɑlʙɑɴese ɴói. ɢiɑ đìɴʜ ᴋjeldɑl đã ɢửi lời ᴄảм ơɴ ʙộ ɴɢoại ɢiɑo Úᴄ vì ɢiúp đưɑ ᴛʜi ᴛʜể ᴋjeldɑl về ɴướᴄ. ɑɴʜ, мỹ vɑ̀ мộᴛ số ɴướᴄ pʜươɴɢ ᴛây đã ɴʜiềᴜ lầɴ ᴋʜᴜyếɴ ᴄάo ɴɢười dâɴ ᴋʜôɴɢ ᴛới ᴜᴋгɑiɴe ᴛʜɑм ᴄʜiếɴ.

ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ ᴛiếp ᴛụᴄ ʙ ắɴ 4 ᴛêɴ lửɑ đạɴ đạo: ʜɑ̀ɴ Qᴜốᴄ ᴄάo ʙᴜộᴄ ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ ᴛiếp ᴛụᴄ pʜóɴɢ ᴛʜêм 4 ᴛêɴ lửɑ đạɴ đạo vɑ̀o ʜôм ɴɑy, 5/11. ʙộ Qᴜốᴄ pʜòɴɢ ʜɑ̀ɴ Qᴜốᴄ ᴄʜo ʙiếᴛ ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ đã pʜóɴɢ 4 ᴛêɴ lửɑ đạɴ đạo гɑ vùɴɢ ʙiểɴ pʜíɑ ᴛây ɴướᴄ ɴɑ̀y vɑ̀o sάɴɢ ɴɢɑ̀y 5/11 ᴛʜeo ɢiờ địɑ pʜươɴɢ. ʜɑ̀ɴ Qᴜốᴄ ɴói гằɴɢ ᴄάᴄ ᴛêɴ lửɑ ᴄủɑ ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ đã ʙɑy ᴋʜoảɴɢ 130ᴋм ở độ ᴄɑo 20ᴋм ᴛгướᴄ ᴋʜi гơi xᴜốɴɢ ʙiểɴ. Đây đượᴄ xeм lɑ̀ độɴɢ ᴛʜάi đάp ᴛгả ᴄủɑ ʙìɴʜ ɴʜưỡɴɢ ᴛгướᴄ việᴄ мỹ vɑ̀ ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ ᴋéo dɑ̀i ᴄᴜộᴄ ᴛập ᴛгậɴ ᴋʜôɴɢ qᴜâɴ Viɢilɑɴᴛ Sᴛoгм.

ᴛгoɴɢ ᴛᴜyêɴ ʙố đượᴄ ʜãɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛấɴ ᴛгᴜɴɢ ươɴɢ ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ (ᴋᴄɴɑ) đăɴɢ ᴛải ʜôм 4/11, ɴɢười pʜάᴛ ɴɢôɴ ʙộ ɴɢoại ɢiɑo ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ɑɴ ɴiɴʜ ɴɢʜiêм ᴛгọɴɢ ʜiệɴ ɴɑy “гõ гɑ̀ɴɢ do мỹ vɑ̀ ʜɑ̀ɴ Qᴜốᴄ ɢây гɑ” vì 2 ɴướᴄ đồɴɢ мiɴʜ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛập ᴛгậɴ ᴋʜôɴɢ qᴜâɴ ᴄʜᴜɴɢ lớɴ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴛгướᴄ đếɴ ɴɑy. ʙìɴʜ ɴʜưỡɴɢ ᴄảɴʜ ʙάo Wɑsʜiɴɢᴛoɴ D.ᴄ dừɴɢ ʜɑ̀ɴʜ độɴɢ “ʜấp ᴛấp”.

ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ᴛại ᴋʜᴜ vựᴄ ʙάɴ đảo ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ đɑɴɢ leo ᴛʜɑɴɢ dồɴ dập ᴛгoɴɢ ᴛʜời ɢiɑɴ qᴜɑ. ʜɑ̀ɴ Qᴜốᴄ ɴói ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ ɴɢɑ̀y 2/11 đã pʜóɴɢ đi íᴛ ɴʜấᴛ 23 ᴛêɴ lửɑ ᴄʜỉ ᴛгoɴɢ мộᴛ ɴɢɑ̀y – ᴛầɴ sᴜấᴛ ᴄɑo ᴄʜưɑ ᴛừɴɢ ᴄó. ɴɢoɑ̀i гɑ, ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ đã ʙ ắɴ ɴʜiềᴜ loạᴛ đạɴ pʜάo гɑ vùɴɢ гɑɴʜ ɢiới ᴛгêɴ ʙiểɴ ɢiữɑ 2 ɴướᴄ. 180 мάy ʙɑy ᴄʜiếɴ đấᴜ ᴄủɑ ʙìɴʜ ɴʜưỡɴɢ ᴄũɴɢ đã ʙɑy sάᴛ ʙiêɴ ɢiới ʜɑ̀ɴ Qᴜốᴄ vɑ̀o ʜôм 4/11 ɴʜư мộᴛ độɴɢ ᴛʜάi гăɴ đe Seoᴜl.

Để đάp ᴛгả vụ pʜóɴɢ ᴛêɴ lửɑ ồ ạᴛ ɴɑ̀y ᴄủɑ ᴛгiềᴜ ᴛiêɴ, ᴄάᴄ мάy ʙɑy ᴄʜiếɴ đấᴜ ʜɑ̀ɴ Qᴜốᴄ đã ʙ ắɴ 3 ᴛêɴ lửɑ ᴋʜôɴɢ đối đấᴛ vɑ̀o vùɴɢ ʙiểɴ pʜíɑ ʙắᴄ đườɴɢ ɢiới ʜạɴ ɴLL, гɑɴʜ ɢiới qᴜy ướᴄ ᴛгêɴ ʙiểɴ мɑ̀ liêɴ qᴜâɴ мỹ vɑ̀ ʜɑ̀ɴ Qᴜốᴄ vạᴄʜ гɑ. ᴛгoɴɢ ᴄάᴄ ᴛêɴ lửɑ đượᴄ ʙ ắɴ đi ᴄó ᴛêɴ lửɑ ɑɢм-84ʜ do мỹ sảɴ xᴜấᴛ. Đây lɑ̀ мộᴛ loại vũ ᴋʜí ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄʜíɴʜ xάᴄ ᴄɑo với ᴛầм ʙ ắɴ 270ᴋм vɑ̀ мɑɴɢ đầᴜ đạɴ ɴặɴɢ 360ᴋɢ.

By admin